Zanimanja: Tehničar logistike i špedicije, Tehničar PTT saobraćaja, Tehničar drumskog saobraćaja, Vazduhoplovni tehničar

Tehničar logistike i špedicije

Obrazujući se u ovoj oblasti stiče se prilika za dinamičan i aktivan posao koji će vam omogućiti da upoznate mnogo ljudi, čujete razne priče i da postanete dobar poznavalac kako raznih proizvoda tako i procedura kojima oni mogu stići u različite krajeve svijeta
Tehničari za logistiku i špediciju osposobljavaju se za: organizaciju prevoza, poslove osiguranja robe u prevozu, poslove vezane za carinu i skladišno poslovanje, obavljanje uvoznih, izvoznih, tranzitnih i sajamskih poslova te rad s informacionim sistemima u špediciji.
Blizina graničnih prelaza i povećan uvoz i izvoz robe uslovilo je veću potrebu za osobama koje će stručno umjeti da obavljaju poslove vezane za međunarodnu trgovinu. Na ovaj način obrazuje se stručnjak za međunarodni transport svih vrsta roba.
Nakon završetka srednje škole, učenici se mogu zaposliti ili nastaviti školovanje na različitim fakultetima posebno na Saobraćajnom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu organizacionih nauka, te studijima koja su u vezi sa spoljnom trgovinom.

 

Tehničar PTT saobraćaja

Obavlja složene poslove šalterskog poslovanja u poštanskom i bankarskom sektoru. Radi u „POŠTAMA SRPSKE“, gradskim kurirskim službama, međunarodnim ekspres službama (DHL, FedEx, TNT, UPS). Prati kretanje statusa pošiljaka pomoću programa Track & Trace; pruža informacije o pošiljkama. Vrši nadzor transportnog procesa prenosa pošiljaka korišćenjem savremenih tehnologija (BAR-KOD i RFID tehnologija). Poznaje i koristi telematske i telekomunikacione sisteme u poštanskom prometu. Učestvuje u prijemu, transportu, uručenju i poslovima uvozno-izvoznog carinjenja svih vrsta pošiljaka. Poznaje i vodi evidencione i manipulativne isprave. Nadgleda rad sistema za sortiranje pošiljaka. Zadužuje kurire knjiženjem pošiljaka i novčanih sredstava i vrši obračun.
Nastava se izvodi u savremeno opremljenom kabinetu za poštanski saobraćaj, gde je učenicima obezbjeđen odgovorajući broj računara za izvođenje vježbi, predavanja sa upotrebom projektora, te pristup internetu. Nakon završenog četvorogodišnjeg školovanja tehničari poštanskog saobraćaja su pripremljeni za dalje usavršavanje.

 

Tehničar drumskog saobraćaja

Organizuje usluge prevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju. Izrađuje red vožnje, izračunava cijene putničkog i teretnog prevoza, vodi evidenciju i dokumentaciju za otpremničko-špediterske poslove. Vodi brigu o ispravnosti i ekonomičnosti voznog parka, vrši tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila. Obezbjeđuje bezbjednost vozila, putnika i tereta, prikuplja i analizira podatke o saobraćajnim prekršajima, nezgodama i zastojima. Poželjne osobine: Obzirom na raznovrsnost poslova, tehničar drumskog saobraćaja trebao bi biti snalažljiva, okretna osoba dobrih organizacionih sposobnosti. Izuzetno je važna savjesnost i predanost u radu. Zbog rada sa strankama potrebna je smirenost i izrazita sposobnost komuniciranja.

 

Vazduhoplovni tehničar

Obavlja složene poslove i zadatke prijema i otpreme vazduhoplova. Vodi kontrolni list dispečera. Priprema podatke o polijetanju vazduhoplova i dostavlja ih zainteresovanim službama. Održava veze između vazduhoplovnih službi i posade vazduhoplova. Prima podatke od tehničke smjene o pripremi vazduhoplova za polijetanje i prenosi ih aerodrmoskim službama. Nadzire raspored prtljaga, tereta i putnika u vazduhoplovu radi zaštite i sigurnosti vazdušnog prometa. Sarađuje sa policijom, carinom, skladištem.. Poželjne osobine: Vazduhoplovni tehničar trebao bi biti snalažljiva osoba, sa izraženim organizacionim sposobnostima te zdravim i dobro očuvanim vidom. Važna je savjesnost i predanost radu.