Poštovane kolege,

Kao što je poznato, naša škola broji blizu 1500 učenika, raspoređenih u 59 odjeljenja po razredima i smjerovima. Ako tome dodamo i broj predmeta koji se izučavaju, kao i broj nastavnika, doći ćemo do podatka koji nam ukazuje da u novonastaloj situaciji, efikasna organizacija i koordinacija aktivnosti, predstavlja jako važnu ulogu kako bi odgovorili na izazove koji su pred nama, a koji se odnose na ispunjavanje zadataka i preuzetih obaveza od strane nadležnih institucija u narednom periodu dok traje Odluka o organizovanju nastave  za vrijeme vanredne situacije  u Republici Srpskoj.

Sada nećemo ponavljati ono što je već navedeno u Odluci i prethodnom obavještenju, nego ćemo samo staviti akcenat na postupke koji se odnose na učestalost slanja materijala razrednicima i na e-mail škole, zatim način formiranja sedmičnog izvještaja na kraju sedmice koji se šalje takođe na školski e-mail.

Najjednostavniji način za pojašnjenje je ako uzmemo kao primjer jednog profesora koji je ujedno i razrednik.

Profesor ima zadatak da materijale šalje razredniku, prema sedmičnom rasporedu  (npr. ako profesor ima 2 časa sedmično, utorkom i četvrtkom, razredniku šalje određeni materijal tim danima) i tako za svaki razred i za svaki predmet, ukoliko predaje više predmeta. Na kraju sedmice popuniće tabelu koja će poslužiti kao sedmični izvještaj i koju, takođe, treba proslijediti na e-mail: tsblnastavnimaterijali@gmail.comOvu tabelu, kao i tabelu za razrednike, predložio je prof. S. Stupar, tj. formirao je za svoje predmete i za svoj razred, a one će biti postavljene u prilogu, kako bi se mogle preuzeti, te, uz promjenu samo naziva predmeta i profesora, može se iskoristiti za sačinjavanje izvještaja, da bi bio jednoobrazan od strane svih predmetnih nastavnika.

Nazivi materijala, tj. nastavnih jedinica (word, pdf, ppt, itd.) koji će biti poslati moraju biti jednoobrazni za sve nastavnike (imati isti format): npr. Matematika_IIIS5_23.03., pa slijedeći npr. Matematika_IIIs5_24.03., itd.

Razrednik, pored prikupljanja materijala od strane članova odjeljenskog vijeća i prosljeđivanja istih učenicima svog odjeljenja, sačinjava takođe izvještaj u vidu tabele, koja se takođe nalazi u prilogu, zajedno sa prethodnom tabelom.

Ukoliko budu postojale neke nedoumice, molimo profesore da kontaktiraju predsjednike aktiva, koji će iznijeti tu nedoumicu u formiranoj viber grupi u kojoj su članovi predsjednici aktiva i Uprava škole. Pokušaćemo da sve rješavamo u hodu i da sve nedostatke koji se budu eventualno uočavali, eliminišemo.

Još jednom ukazujemo da se preuzete obaveze moraju ispunjavati u kontinuitetu, prema rasporedu, kako u vezi nastavnih materijala, tako i u vezi izvještaja. Pristigli izvještaji, od strane predmetnih nastavnika i razrednika, biće sistematizovani u jedan zajednički izvještaj, koji će se dalje prosljeđivati nadležnim institucijama.

Obavještenje za nastavnike i odjeljenske starješine